Przykłady zrealizowanych programów, finansowanych ze środków zewnętrznych

 1. Realizacja projektu „Analiza możliwości transferu wiedzy i potencjału Uniwersytetu Śląskiego do gospodarki” w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, (umowa nr 31/PMKI/U/08-11.09/2010) (2009-2010)
 2. Realizacja programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" (2011-2012)
  Podlinkowanie: Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora nauki i sektora gospodarki dotyczące wzajemnej współpracy. Założeniem projektu było stworzenie pomostu łączącego środowisko uczelni z jego otoczeniem poprzez wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni w zakresie podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości. Kluczowym zadaniem Programu było wypracowanie standardów komunikacji pomiędzy sferą badawczą i gospodarczą. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w ramach Programu "Kreator innowacyjności – Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" realizowało projekt, stanowiący fundament polityki komercjalizacji wiedzy, który był konsekwentnie realizowany w następnych latach w celu zainicjowania budowy systemu transferu wiedzy z Uniwersytetu Śląskiego do sfery przedsiębiorców. System oparty jest na identyfikacji istniejącego na uczelni potencjału badawczego oraz adaptacji owego potencjału do ekonomicznych warunków gospodarki. (umowa nr 31/PMKI/U/08-11.09/2010; umowa nr 43/PMKI/U/3-06.10/2011 z MNiSW).
 3. Realizacja projektu „Współpraca drogą do innowacji” (2013-2015)
  Podlinkowanie: Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Czas realizacji projektu to okres 1 października 2013 – 31 stycznia 2015. Celem projektu było zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R Uniwersytetu Śląskiego z przedsiębiorstwami województwa śląskiego służące rozwojowi gospodarczemu województwa w kierunku zgodnym z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji. Zgodnie z założeniami projekt przewidywał 3 podstawowe rodzaje wsparcia: płatne staże dla 20 naukowców w przedsiębiorstwach zainteresowanych wdrażaniem nowych technologii; płatne staże dla 20 przedsiębiorców w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego; stypendia dla 15 naukowców. W założeniach znalazła się teza, iż projekt będzie pomocny dla nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a gospodarką w ramach 4 sfer: Komputerowych Systemów Biomedycznych - współpraca w informatyce stosowanej, opiece zdrowotnej z pracownikami służby zdrowia. Obszary: analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych, komputerowe systemy szpitalne, techniki komputerowe w biotechnologii, tworzenie i zarządzanie oprogramowaniem telemedycznym (innowacyjność na poziomie kraju). Modelowania i Grafiki Komputerowej – współpraca w projektowaniu, przetwarzaniu obrazów cyfrowych. Geochemii, Mineraologii, Petrografii – współpraca w zakresie technologii usuwania i utylizacji azbestu. Fizykochemii Faz Skondensowanych – współpraca przy wykorzystania układu do pomiaru prędkości ultradźwięków w cieczach pod wysokim ciśnieniem do 100MPa. Zastosowanie w: przemyśle paliwowym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych. Projekt realizowano w partnerstwie 3 podmiotów: Lidera – COMBIDATA Poland sp. z o.o. – biuro w Katowicach, ul. Francuska 35-37, Partnera – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, Katowice, Partnera – TUV NORD Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, Katowice.
 4. „Popularyzacja polskich czasopism na rynkach zagranicznych” (Nr Index Plus 0263 2012). Program był realizowany w okresie 28 listopada 2012 r. – 27 listopada 2013 r. Celem projektu INDEX PLUS było wsparcie zadań, które nadały międzynarodowy charakter wydawanym w kraju czasopismom naukowym lub podniosły ich międzynarodową pozycję. Działania te polegały m.in. na tworzeniu anglojęzycznych wersji czasopism, zapewnieniu wydawnictwom międzynarodowych rad naukowych, redakcji lub zagranicznych recenzji artykułów zamieszczanych w czasopismach, a także na poprawieniu jakości wydawania oraz ich digitalizacji. W ramach projektu wydano anglojęzyczne wersje czasopism: Chowana, Folia Philosophica, Neophilologica, Studia Politicae UŚ, Wieki Stare i Nowe.
 5. Projekt „Wsparcie dla czasopism naukowych” (2019-2020)
  Czasopismo naukowe „Preferencje Polityczne" o profilu społecznym, (p-ISSN: 2083-327X; e-ISSN: 2449-9064), prezentujące interdyscyplinarne podejście do problematyki zachowań wyborczych, szczególnie czynników determinujących identyfikacje polityczne. Pismo jest otwarte na współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi. Wydawcą jest Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat nad projektem sprawowany przez Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Ostatecznym celem projektu było wprowadzenie czasopisma „Political Preferences” (ISSN: 2449-9064) do bazy Scopus. Obecnie czasopismo znajduje się na liście czasopism MNiSW. Punktacja: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20 pkt. Czasopismo uzyskało w okresie tylko jednej oceny parametryzacyjnej znaczący wzrost z 2 do 9 punktów na liście MNiSW. W obecnej parametryzacji MNiSW ma 20 punktów. Kwartalnik wydawany jest w języku angielskim, w wersji elektronicznej i odnotowywany w licznych bazach czasopism naukowych.Czasopismo od 2010 ukazywało się jako „Preferencje Polityczne”. Pierwszy okres wydawniczy obejmował diagnozę postaw społecznych i opinii na temat ważnych dla polskiego społeczeństwa problemów politycznych i społecznych. Oprócz naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyli w jego tworzeniu także badacze z innych miast takich jak Warszawa, Lublin, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Szczecin, Toruń i Wrocław. Projekt zaczął odgrywać ważną rolę w promowaniu badań empirycznych w dziedzinie polityki w Polsce. Jednocześnie ułatwił on integrację środowiska naukowego najważniejszych polskich uczelni. Naukowcy, którzy rozpoczęli projekt, postanowili go zmodyfikować i stworzyć czasopismo naukowe, które promowałoby badania empiryczne i analizy społeczno-polityczne. W ten sposób pomysł lokalnego projektu badawczego przekształcił się w jedno z czołowych pism naukowych z zakresu polityki obecnych na polskim rynku naukowym.Od 2019 roku Political Preferences jest oficjalnym czasopismem Central European Political Science Association (CEPSA). Od 2020 roku czasopismo wydawane jest jako półrocznik. Wszystkie artykuły dostępne są w open access i opublikowane zostały zgodnie z licencją Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Fundacja realizowała transfer nauki - usług m.in. dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Państwowego Instytutu Geologicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Mostostal Warszawa S.A. Dragados S.A. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach.

Przykłady udziału i organizacji działań warsztatowych i konferencji:

 1. Konferencja edukacyjna: „Rynek biznesowy i konsumencki jako miejsce pozyskiwania pieniędzy dla sportów widza" (27 marca 2009 na Stadionie Śląskim w Chorzowie).

 2. Konferencja naukowa: „Rola sportu akademickiego w życiu regionu” (23 kwietnia 2009 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach).

 3. Spotkanie warsztatowe: Projekt Revita-Silesia. Potencjalne obszary współpracy przedsiębiorstw i sfery naukowej w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych” (23-24 kwietnia 2009 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach).

 4. Konferencja: „Zarządzanie i wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego" (29 kwietnia 2009 roku w Katowicach).

 5. Konferencja: „Możliwości finansowania rewitalizacji terenów zdegradowanych” (25 maja 2009 roku w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach).

 6. Forum Gospodarcze INVESTEXPO 2009 (18-19 czerwca 2009 roku w Katowicach).

 7. Organizacja konferencji: „Umocowania prawne gmin górniczych w Polsce”, o skutkach i możliwościach wsparcia finansowego szkód górniczych z udziałem kilkudziesięciu prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz parlamentarzystów i ekspertów (29 marca 2010, Siemianowice Śląskie).

 8. Organizacja konferencji i wydawnictwa tematycznego w zakresie bezpieczeństwa z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach (projekt zainicjowany przez prof. dr hab. Jadwigę Stawnicką).

 9. Organizacja cyklu konferencji na obszarze gmin województwa śląskiego o tematyce skutków powstania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego dla obszarów nie objętych bezpośrednio pierwotną koncepcją GZM. Przykład: „Szanse i zagrożenia rozwoju gminy Gierałtowice w perspektywie tworzącej się Metropolii Śląskiej” Gierałtowice. Partnerzy: Urząd Gminy w Gierałtowicach. przez Urząd Miasta w Gierałtowicach, Uniwersytet Śląski, Redakcję „Gońca Górnośląskiego”.

 10. "Organizacja I Konferencja - Spółdzielczość mieszkaniowa – zarządzanie – polityka finansowa – gospodarowanie zasobami” (25 września 2009, Chorzów). Konferencja organizowana w partnerstwie z Urzędem Miasta w Chorzowie i zarządem chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz posłami Ziemi Śląskiej.

 11. Organizacja konferencji „Mysłowice – miasto innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska”. Partnerzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach, Urząd Miasta w Mysłowicach (27 maja 2009, Mysłowice).

 12. Objęcie patronatem organizowanych przez Forum Nordystyczne oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego konferencji „Royal Power in Mediaval Scandinavia. Idelolgy and Art”, (Katowice, 26 lutego 2016) oraz „Viking Women Seminar. Social, cultural and political roles of women in medieval North” (Katowice, 9.03.2018). Dodatkowo Fundacja UŚ zorganizowała i współfinansowała catering i materiały dla uczestników.

 13. Współorganizacja Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji Logopedycznych we współpracy z Oddziałem Śląskim Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 14. Współorganizacja z Związkiem Górnośląskim Wojewódzkiej Konferencji Nauczycieli Regionalistów.

 15. Współorganizacja z Związkiem Górnośląskim Wojewódzkiego Konkursu Debat Oksfordzkich.

 16. Współorganizacja Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku (główni organizatorzy Związek Górnośląski, Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach).

 17. Współorganizacja seminariów i szkoleń: „Wycena nowych technologii i własności intelektualnej”, „Wycena start-upów i firm na wczesnym etapie rozwoju”, „Metody ochrony własności intelektualnej w języku polskim". Partner: firma konsultingowa INVESTIN.

 18. Organizacja dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego i pracowników samorządów terytorialnych cyklu szkoleniowego zakończonego przyznaniem europejskich certyfikatów Attendance Certificate Welcome Europe, nadanych przez Welcome Europe z siedzibą w Paryżu, międzynarodowym Partnerem CITTRFUŚ.

Inne przykłady współpracy z otoczeniem

 1. Udział ekspercki w realizacji programu Foresight Technologiczny Rozwój Sektora Usług Publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym.
 2. Opracowanie ekspertyzy - analiza możliwości wdrożenia programów w zakresie energii odnawialnych na Żywiecczyźnie.
 3. Podjęcie współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach w zakresie: opracowania raportu zawierającego opis kluczowych kompetencji kierowniczych niezbędnych do zajmowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, konsultacji i opisu narzędzi diagnostycznych do badania kompetencji kierowniczych.

 4. Realizacja projektu badawczego o nazwie „Wpływ mnemotechnik na naukę dzieci w szkole” wraz z Europejskim Instytutem Szkoleniowym w Dąbrowie Górniczej. Cele badania stanowi kompensacja możliwości rodziców w procesie dydaktycznym dzieci i młodzieży poprzez tworzenie narzędzi i programów ułatwiających im działania w tym zakresie (od 2017).

 5. Realizacja projektu z Uniwersytetem im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytetem „L’Orientale” w zakresie prowadzenia badań naukowych i kształcenia oraz rozwijania kontaktów (stosunków, więzi) akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi w/w instytucji (2018-2019).

 6. Przeprowadzenie badania i sporządzenie raportu pt. „Analiza trendów rozwojowych, oczekiwań, wizerunku oraz warunków życia w Siemianowicach Śląskich” (na zlecenie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie).

 7. Opracowanie i analiza zasobów ludzkich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 8. Opracowane i analiza zasobów ludzkich Kompanii Węglowej w Katowicach.

 9. Nadzór nad realizacją programu monitorowania demontażu azbestu Hali Widowiskowej „Spodek” na zlecenie Urzędu Miasta w Katowicach.

 10. Udział jako jeden z założycieli „Śląskiego Klastra Edukacji”. Celem projektu było zbudowanie platformy współdziałania przedsiębiorstw, instytucji szkoleniowych, samorządów, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia.

 11. Organizacja akcji charytatywnej "Pomoc dla Powodzian", która odbyła podczas Majówki z Uniwersytetem Śląskim. Została przeprowadzona aukcja gadżetów uniwersyteckich przekazanych przez Fundację UŚ oraz Uniwersytet Śląski. Środki zgromadzone podczas aukcji zostały przekazane na rzecz osób dotkniętych powodzią. Równocześnie Fundacja uruchomiła konto bankowe, na które można było wpłacać pieniądze i w ten sposób pomóc powodzianom,

 12. Przygotowanie dla Gminy Cieszyn Programu turystycznego zagospodarowania podziemi miasta w ramach programu Central Europe Programme Cooperating for Success 4. Możliwość zagospodarowania pamiątek z przeszłości, które nie zostały jeszcze zarchiwizowane ani udostępnione.

 13. Współpraca z Komendą Policji w Katowicach, a następnie w Chorzowie, w zakresie budowania systemu komunikacji medialnej w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

 14. Obsługa i udział w inicjatywie odtworzenia Orła Szukalskiego (sfinansowanie planów odtworzenia). Działania miały na celu odtworzenie płaskorzeźby Orła Piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego, która została zniszczona w 1939 roku. Rekonstrukcja przedwojennej rzeźby miała pojawić się na wschodniej ścianie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt realizowany pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 15. Udział ekspercki w największym programie w zakresie infrastruktury komunalnej w Polsce realizowanych przez Międzygminny Związek Komunalny w Żywcu.

 16. Udział ekspercki w I Forum dla Wolności I Rozwoju, Strategia dla Polski - pod patronatem Ministerstwa Rozwoju. Pionierski projekt obywatelski - ponad podziałami politycznymi - zrzeszający przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowych i politycznych. Jego celem jest sformułowanie propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu.

 17. Udział ekspercki w I i II Polskim Kongresie Przedsiębiorczości. Motywem przewodnim wydarzenia była synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce.

 18. Udział ekspercki w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Zawiercie oraz Strategii Marketingowej Gminy Zawiercie we współpracy z firmą Ottawa.

 19. Udział ekspercki w programach certyfikacyjnych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Do celów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego należy promowanie osób fizycznych i prawnych o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie wspierania edukacji i jakości kształcenia oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa uczącego się, a także promowanie działalności osób fizycznych i prawnych, których celami są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska. Zgodnie ze Statutem, Fundacja osiąga wskazane powyżej cele m.in. poprzez realizowanie projektów rankingowania i certyfikowania szkół, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów wspierających rozwój nowoczesnych form edukacji, rozwój kapitału intelektualnego, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

 20. Realizacja programu, we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych w zakresie komunikacji medialnej placówek oświatowych, działających jako instytucje usług publicznych. Program badawczy został zakończony wydawnictwem – pierwszą w Polsce monografią w tym obszarze tematycznym (2013-2016).

 21. Organizacja balów Uniwersytetu Śląskiego w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Przykłady wsparcia działań wewnątrzuczelnianych:

 1. "Supernova” – rozwój ośrodka w Cieszynie. Firma Global Management z Rybnika we współpracy z Fundacją opracowała wstępny projekt rozwoju ośrodka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Projekt został zaprezentowany na otwartym spotkaniu z kierownictwem dwu wydziałów, z udziałem pracowników wydziałów. W ramach realizacji projektu zinwentaryzowano wszelkie zamierzenia środowiska cieszyńskiego.

 2. Analiza funkcjonowania, w tym analiza kosztowo – przychodowa, hotelu „Akademicus” w Cieszynie.

 3. Analiza funkcjonowania, w tym analiza kosztowo – przychodowa, hotelu uniwersyteckiego na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach.

 4. Analiza raportu „Preferencje mieszkaniowe studentów UŚ w perspektywie projektu budowy akademików w centrum Katowic”, wyników badań zaprojektowanych i przeprowadzonych przez Koło Naukowe Socjologów UŚ wraz z nawiązaniem kontaktu z potencjalnym inwestorem na budowę akademika w miejscu starej stołówki akademickiej.

 5. Współpraca z zespołem badawczym z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w zakresie konstrukcji i promocji urządzenia do monitorowania skażeń wody.

 6. Współpraca z zespołem badawczym z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w zakresie konstrukcji i promocji urządzenia do monitorowania oddawania moczu z partnerem Szpitalem Urologicznym w Katowicach.

 7. Organizacja spotkania biznesowego dla pracowników Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ z firmą Lakma.

 8. Skojarzenie prezesa zarządu firmy Ergopol z pracownikami naukowymi Wydziału Nauki o Materiałach UŚ w sprawie ekspertyzy punktów świetlnych w ciągach komunikacyjnych.

 9. Współpraca i wsparcie finansowe dla Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, zwłaszcza w zakresie wyposażenia słuchaczy zagranicznych w niezbędną literaturę.

 10. Skojarzenie Uczelni, z inicjatywy Fundacji z włoską firmą Serenisima, które zaowocowało wieloletnim źródłem przychodu z tytułu wynajmu nieużytkowanej przez uczelnię stołówki na osiedlu akademickim w Sosnowcu.

 11. Realizacja umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie w sprawie ubezpieczeń studentów wraz z przekazywaniem części przychodów samorządowi studenckiemu. Realizację zadania przekazano na wniosek Rektora UŚ fundacji studenckiej.

 12. Stworzenie trzech ofert technologicznych i umieszczenie ich w sieci dostarczającej wiedzę i świadczącej usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw – największa w Europie baza ofert i zapytań technologicznych. Do stworzonych ofert należały wynalazki prof. dr. hab. inż. Andrzeja Stolarzewicza – tlenki propylenu, dr. Andrzeja Woźnicy - Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody oraz prof. dr hab. inż. Zygmunta Wróbla - System całodobowego monitorowania aktywności ruchowej człowieka – HOLTER RUCHU i Bezinwazyjny System Pomiaru Geometrii Ciała. Zaowocowało to zainteresowaniem wynalazkiem prof. dr. hab. inż. Zygmunta Wróbla przez firmę KAMSOFT S.A oraz wynalazkiem dr. Andrzeja Woźnicy przez irlandzką firmę Faaltech oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji. Obecnie prowadzone są rozmowy mające na celu komercjalizację wyników badań.

 13. Przejęcie, w odpowiedzi na inicjatywę ówczesnego dyrektora wydawnictwa UŚ dr. hab. Pawła Jędrzejko, punktu sprzedaży książek Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w budynku rektoratu. Propozycja obejmowała przejęcie punktu sprzedaży wraz z dystrybucja książek oraz współpracę w utworzeniu portalu sprzedażowego wielo-wydawniczego w oparciu o umowę współpracy, którą zawarto. Przejęcie punktu pozwalało rokrocznie oszczędzać koszty pracownika wydawnictwa - sprzedawcy. Dodatkowo uzyskiwano dochód ze sprzedaży książek i gadżetów. Oszczędności dla uczelni to kwota ok. 50 tys. zł rocznie. Współpraca z Wydawnictwem UŚ obejmuje dodatkowo działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa, organizacji i dystrybucji książek na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

 14. Sfinansowanie lotu badawczego balonu na ogrzane powietrze z wykorzystaniem aparatury znajdującej się w Napowietrznym Mobilnym Laboratorium. https://us.edu.pl/event/lot-badawczy-balonu-ulka/

 15. Udział w projekcie Piwowarstwo historyczne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – projekt birofilsko-kulturowy Wachenius (od 2017). Udział w projekcie pozyskania, na podstawie dawnych receptur, limitowanej birofilskiej marki piwa Wachenius. W ramach projektu przypomniano dziedzictwo kulturowe dawnej Pszczyny i postać siedemnastowiecznego poety Piotra Wacheniusa oraz rozwój piwowarstwa historycznego. Partnerami projektu są: Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wykonawcy: pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz Wydziału Filologicznego UŚ (od 2017) http://www.fil.us.edu.pl/projekt-birofilsko-kulturowy-wachenius/

Organizacja wystaw i pokazów:

 1. Organizacja pierwszej światowej wystawy akwarel znamienitego twórcy słowackiego Vincenta Hložníka w Kurii Biskupiej w Katowicach z udziałem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego i w konsekwencji kolejnej organizacja wystawy we współpracy z Kurią Biskupią w Łodzi w ramach Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej. Vincent Hložník był słowackim malarzem, grafikiem, ilustratorem, rzeźbiarzem i pedagogiem, przedstawicielem nurtu ekspresjonizmu, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli słowackich sztuk pięknych, pokolenia artystów II wojny światowej, młodej awangardy. Wystawy odbyły się w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach i Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

 2. Współorganizacja wystawy Cisza na planie. Opowieści o kinie z dawnych lat. Pozostali organizatorzy: Muzeum Historii Katowic, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka CINiBA (2015).

 3. Organizacja wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką, w 500.lecie Reformacji pokazu starodruku Pisne Duchovni Evangelitske (1564) ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i wykładu nt. „Kultura literacka Braci czeskich w dawnej Polsce” CINiBA (2017).

 4. Organizacja wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką oraz Fundacją Sztuka Kaligrafii w Krakowie warsztatów kaligraficznych pt. „Napisz to pięknie NIEPODLEGŁOŚĆ” CINiBA (2018).