Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Political Preferences”, którego wydawcą jest Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych. Patronat nad wydawnictwem sprawuje Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Celem programu Wsparcie dla czasopism naukowych jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, które umożliwią wejście polskich czasopism w międzynarodowy obieg naukowy. Do udziału w konkursie zostały zgłoszone projekty czasopism naukowych, które nie zostały dotychczas ujęte w największych międzynarodowych bazach, jednak publikują treści o wysokim poziomie naukowym. Czasopisma, które zostały wybrane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymają środki na sfinansowanie niezbędnych materiałów, które pomogą przyczynić się do rozwoju pisma.

Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną także umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzentowanych materiałów z konferencji naukowych, co znacznie podniesie ich rangę. Udział w programie pozwoli także na rozwój polskich naukowców, którzy będą otrzymywać punkty za publikowanie artykułów w czasopismach rozpowszechnionych w największych międzynarodowych bazach.

Wśród 500 wybranych czasopism znalazło się „Political Preferences” wydawane przez Fundację Uniwersytetu Śląskiego. Celem redakcji jest umieszczenie czasopisma w międzynarodowych bazach repozytoryjnych, takich jak CEEOL, Erih Plus, IC Master List oraz udostępnienie pisma w bazie Scopus, co pomoże otworzyć czasopismo na współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, autorami i recenzentami.

„Political Preferences” to jedyne polskie czasopismo promujące badania empiryczne skupione na problematyce zachowań politycznych, szczególnie w aspekcie psychologii, mediów, filozofii, historii, językoznawstwa, socjologii i innych. Początki czasopisma sięgają 2009 roku, wtedy redaktor naczelna Agnieszka Turska-Kawa i Waldemar Wojtasik zauważyli potrzebę prowadzenia większej liczby badań empirycznych w dziedzinie nauk społecznych w Polsce. Zainicjowali projekt badawczy obejmujący współpracę wielu polskich uniwersytetów. Jego celem było stworzenie zestawu reprezentatywnych danych empirycznych, które zainspirowałyby społeczność naukową do pisania prac opartych na takich badaniach. Wsparcie dla projektu zadeklarowało Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego, stając się od początku wydawcą czasopisma.

Czasopismo w latach 2010-2015 ukazywało się jako „Preferencje Polityczne”. Pierwszy okres wydawniczy obejmował diagnozę postaw społecznych i opinii na temat ważnych dla polskiego społeczeństwa problemów politycznych i społecznych. Oprócz naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyli w jego tworzeniu także badacze z innych miast takich jak Warszawa, Lublin, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Szczecin, Toruń i Wrocław. Projekt zaczął odgrywać ważną rolę w promowaniu badań empirycznych w dziedzinie polityki w Polsce. Jednocześnie ułatwił on integrację środowiska naukowego najważniejszych polskich uczelni. Naukowcy, którzy rozpoczęli projekt, postanowili go zmodyfikować i stworzyć czasopismo naukowe, które promowałoby badania empiryczne i analizy społeczno-polityczne. W ten sposób pomysł lokalnego projektu badawczego przekształcił się w jedno z czołowych pism naukowych z zakresu polityki obecnych na polskim rynku naukowym.

Od kilku lat redakcja dąży do rozpowszechnienia działań na skalę światową poprzez nawiązywanie współpracy z zagranicznymi autorami. Od 2018 roku czasopismo publikuje wyłącznie artykuły w języku angielskim. Do tej pory w czasopiśmie publikowali m.in. naukowcy z Czech, Słowacji, Rumunii i Litwy.

Dzięki udziałowi w programie ministerialnym redakcja „Political Preferences” może rozpocząć działania mające na celu rozpowszechnienie czasopisma na rynek międzynarodowy.